เลขานุการนายกเทศมนตรี

 

ชื่อ ผศ.(พิเศษ) ดร.สาธิต  กฤตลักษณ์

ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 9 เทวาภิบาล ซอง 8/1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

การศึกษา
- ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน
- อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 4 สมัย
- อดีตประธานสภาเทศบาล
- อดีตเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา, กองคลัง และกองช่าง
- ปัจจุบัน เลขานุการนายกเทศมนตรี

การฝึกอบรมหลักสูตร/ดูงาน

หลักสูตร

ชื่อสถาบัน

ระยะเวลาฝึกอบรม

วุฒิที่ได้รับ

สหรัฐอเมริกา รัฐเคลิฟอเนีย

ปี 2535

แอฟริกาใต้

ปี 2546

เบเธย์แลนด์ ลักแซมเบิร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

ปี 2547

อิตาลี ฝรั่งเศล เยอรมัน

ปี 2548

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

ปี 2549

ญี่ปุ่น

5 วัน (9-13 พ.ย. 49)

สวิสเซอร์แลนด์

ปี 2550

ผู้บัญชาการลูกเสือชั้นสูง วูดแบดจ์

ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

ศรีราชา

2 สัปดาห์

ใบประกาศนียบัตร

เลขานุการนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 1

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2 วัน

ใบประกาศนียบัตร

อบรมพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร

องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร

ถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท.ด้านการ

ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาท้องถิ่น

(และดูงานจอร์แดน)

จังหวัดร้อยเอ็ด

8 วัน (310 ม.ค. 51)

อบรมหลักสูตรเลขานุการนายก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 9

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

12 วัน (22 มิ.ย-3ก.ค. 52)

ใบประกาศนียบัตร

หลักสูตรการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารและการพัฒนาบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5 วัน (20-25 ก.ย. 52)

ตุรกีและอียิปต์

8 วัน (17-24 ธ.ค. 52)

อบรมโครงการขับเคลื่อนการระดมความคิดเห็น การมีส่วนร่วมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น และข้อผิดในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

2 วัน (30 ส.ค.-1ก.ย. 53)

รัสเซีย

7 วัน (20-26 พ.ค. 54)

สาธารณรัฐเช็ก โปรแลนด์ อังการี

7 วัน

อบรมหลักสูตรพิเศษ การวิเคราะห์ การประเมินผลโครงการเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 1

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 วัน (5-6 มิ.ย. 54)

ใบประกาศนียบัตร

การอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำปกครองท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาภาวะผู้นำ การปกครองท้องถิ่น

4 วัน (25-28 ม.ค. 54)

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 84 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content