รองนายกเทศมนตรี

 

ชื่อ ดร.นุชากร มาศฉมาดล

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 57/1 ซอย 3 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

การศึกษา - ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

- ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ

- ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ระดับปริญญาโท สาขาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา รุ่น 1 วิทยาลัยการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย

ประวัติการทำงาน - สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 4 สมัย

- ประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

- เทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534-2546

- อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- อาจารย์พิเศษ มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

- อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2545-2552

ตำแหน่งด้านการบริหารและด้านสังคม

- รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด (ฝ่ายการศึกษา) สมัยที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547-ปัจจุบัน

- กรรมการสภาการศึกษา (ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 2 สมัย (สมัยที่ 1 พ.ศ.2546-2550 , สมัยที่ 2 พ.ศ.2550-2554)

- คณะอนุกรรมการด้านการกระจายอำนาจ สภาการศึกษา

- คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินการกระจายอำนาจ สำนักนายกรัฐมนตรี

- คณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

- คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- คณะกรรมการสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด

- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

- คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

การฝึกอบรมหลักสูตร/ดูงาน

หลักสูตร

ชื่อสถาบัน

ระยะเวลาฝึกอบรม

วุฒิที่ได้รับ

เทศมนตรีฝ่ายการศึกษา รุ่น 1

วิทยาลัยการปกครอง

3 สัปดาห์

ประกาศนียบัตร

ดูงาน จีน (ปักกิ่ง/เซียงไฮ้)

5 วัน (12-16 ม.ค. 48)

/5 วัน (18-22 มี.ค. 51)

/5 วัน (9-13 ธ.ค. 48)

/5 วัน 5-9 มิ.ย. 50)

กัมพูชา (นครวัด)

4 วัน (25-28 ก.พ. 48)

/3 วัน (22-24 ธ.ค. 49)

สิงคโปร์

3 วัน(29 เม.ย.-1 พ.ค.49)

/3 วัน (2-4 ก.ย. 49)

ญี่ปุ่น

5 วัน (9-13 พ.ย. 49)

/7 วัน (10-16 ก.ย. 50)

/6 วัน (4-9 เม.ย. 52)

อิตาลี-สวิสฯ-ฝรั่งเศส

8 วัน (27 มี.ค.-3 เม.ย.50)

สิงคโปร์-มาเลเซีย

4 วัน (30 ส.ค.-2 ก.ย. 50)

/5 วัน (11-15 ธ.ค. 52)

เวียดนาม

4 วัน (11-14 ต.ค. 50)

/6 วัน (10-15 ม.ค.52)

/4 วัน (24-27 ก.ค. 51)

/6 วัน (10-15 ม.ค. 51)

อบรมหลักสูตรการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(อิตาลีสวิสฯ-ฝรั่งเศส)

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

8 วัน (16-24 ส.ค. 51)

มาเลซีย-สิงคโปร์

5 วัน (11-15 ธ.ค.52)

เวียดนาม

ญี่ปุ่น

6 วัน (4-9 เม.ย.52)

ตุรกีและอียิปต์

8 วัน (17-24 ธ.ค.52)

ลาว

4 วัน (29 ม.ค-1 ก.พ.53)

สวิตเซอร์แลนด์,ฝรั่งเศส

7 วัน (11-17 พ.ค.53)

สาธารณรัฐประชาชนจีน

5 วัน (5-9 ส.ค.53)

4 วัน (24-27 ต.ค.53)

เกาหลี

5 วัน (6-10 ต.ค.53)

5 วัน (25-29 เม.ย.54)

รัสเซีย

7 วัน (20-26 พ.ค.54)

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 62 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content