รองนายกเทศมนตรี

 

 

ชื่อ นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 51/1 ถนนราชการดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

การศึกษา - ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

- ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพฯ

- ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์

- ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน - สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (พ.ศ.2527-2529)

- ประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

- เทศมนตรีฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (พ.ศ.2538-2541)

- เทศมนตรีฝ่ายโยธา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

- รองนายกเทศมนตรีฝ่ายโยธา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

- ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

- ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

- ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด

- นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

- นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

- ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

- กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

- ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด

การฝึกอบรมหลักสูตร/ดูงาน

หลักสูตร

ชื่อสถาบัน

ระยะเวลาฝึกอบรม

วุฒิที่ได้รับ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

จังหวัดร้อยเอ็ด

5 วัน

ประกาศนียบัตร

การเขียนแผนการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ

สพท.รอ. เขต 1

1 วัน

ประกาศนียบัตร

ดูงานการจัดการมลพิษอย่างเหมาะสม

ประเทศออสเตรีย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 วัน

ประกาศนียบัตร

ดูงาน จีน

6 วัน (1520 ก.พ. 48)

/6 วัน (1215 มี.ค. 50)

/6 วัน (22-27 ต.ค.50)

/5 วัน (18-22 มี.ค. 51)

กัมพูชา (นครวัด)

4 วัน (25-28 ก.พ. 48)

ญี่ปุ่น (โอซาก้า)

5 วัน (9-13 พ.ย. 49)

อียิปต์

7 วัน (14-20 ก.พ.50)

เวียดนาม

5 วัน (13-17 เม.ย. 50)

ออสเตรีย และ ฝรั่งเศส

9 วัน (18-26 มิ.ย. 51)

เกาหลี-ฮ่องกง

7 วัน (24-30 มี.ค. 52)

อบรมพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัมนาท้องถิ่น (และดูงานจอร์แดน)

จังหวัดร้อยเอ็ด

8 วัน (3 10 ม.ค 51)

อบรมหลักสูตรนักบริหารงานผังเมืองระดับสูง รุ่นที่ 1

กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

26 มิ.ย.-30 ส.ค. 51

ประกาศนียบัตร

และดูงาน เช็ค และเยอรมนี

8 วัน (16-23 ส.ค. 51)

อบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น รุ่นที่ 1

กรมส่งแสริมการปกครองท้องถิ่น

4 วัน (7-10 ธ.ค. 51)

ฝรั่งเศส , ออสเตรเลีย , เช็ค , ฮังการี

16 วัน (5-20 ก.ค.52)

จีน

6 วัน (23-28 ต.ค.52)

ตุรกีและอียิปต์

8 วัน (17-24 ธ.ค.52)

สเปน , โปรตุเกต

11 วัน (6-16 มี.ค.54)

รัสเซีย

7 วัน (20-26 พ.ค. 54)

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 75 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content