เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดการขยะ

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการประชุมแจ้งวาระขยะตามนโยบาย คสช. ของคณะรัฐบาลที่เป็นภาพลักษณ์ไม่ดีต่อประเทศ ซึ่ง จ.ร้อยเอ็ดประสบกับปัญหาขยะในชุมชน สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ จึงได้เชิญ 11 หน่วยงานหลักร่วมประชุมในวันนี้ และอยากจะหลอมทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อช่วยกันจัดการขยะที่สะสมอยู่จำนวน 1 แสนตัน เพื่อจะดำเนินการปรับพื้นที่ได้เร็วขึ้น ซึ่งในแต่ละวันบ่อขยะแห่งนี้รองรับปริมาณขยะจากชุมชน 100 ตัน/วัน ผู้ว่าราชการฯ กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ของการประชุมหารือในวันนี้ ต้องการดูรายละเอียดในเชิงเทคนิคเพื่อผลักดันเรื่องขยะเข้าสู่วาระเร่งด่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การจัดการขยะประสบความสำเร็จแต่ต้องเริ่มแยกต้องคัดขยะให้น้อยลง ฝากถึงสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจการจัดการขยะด้วยเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) ให้จังหวัดเรามีกลิ่นข้าวหอมมะลิ อย่าให้มีกลิ่นขยะเลย วันนี้ขอรับฟังมาตรการลดปริมาณขยะและมาตรการของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงแผนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อจะวางช่วงเวลาในการทำงาน ขั้นตอน กระบวนการ สื่อสารกับประชาชน และการร่วมมือกันของทุกฝ่ายต้องขยับพร้อมกันเป็นการรวมแรงจากทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานมาช่วยกันวางแผนเพื่อร่วมมือกัน” นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า “โซนนิ่งในการทิ้งขยะในปี 2520 มีจำนวน 10 ไร่ ตอนนี้กำลังจะขยายเป็น 50 ไร่ โดยแผนการดำเนินงานจะเริ่มจากการก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะแบบบูรณาการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ทางออกกาฬสินธุ์) ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยให้เป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ โดยได้มีการทำข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท อีสเทอร์น สยาม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งจะได้ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยที่สะสม (ขยะเก่า) และยังสามารถคัดแยกกำจัดขยะใหม่ที่เข้ามาได้เฉลี่ย 400 ตัน/วัน ย้ำว่าหากสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้นี้ กองภูเขาขยะจะหมดไปในเวลา 2 ปี อย่างแน่นอน”

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2559

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานทุกกอง/ฝ่าย/งาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานของพนักงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยการประชุมในวันนี้ได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง การแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ นางสุวิมล นิลผาย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม, นายโกสิทธิ์ บุญส่ง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ, นางพิกุล พรมเกตุ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า และนางสุวิชา ตรีนาจ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม, การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร นางจุฬาณี บุบผาพิลา ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการศึกษา, การรับโอนพนักงาน นางสาวรุ่งทิพย์ กิจพฤกษ์ มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองสาธารณสุขฯ และนางสาวธารารัตน์ มิตรอุดม มาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองช่าง และการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน นายณรงค์ ทวีสาร ตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่และทำความสะอาด สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ปีที่ 10 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการทอดถวายกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 10 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายชัยมงคล ศรีทองแดง ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด, พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) และคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้ทุกส่วนงานมีความพร้อมก่อนการจัดงานทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ปีที่ 10 ประจำปี 2559 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณมณฑลพิธีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

เทศบาลฯ ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจโรคไข้เลือดออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ในชุมชนวัดเหนือและชุมชนวัดบึงพลาญชัย

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด, นพ.บุญมี โพธิ์สนาม รอง นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย โรคไข้เลือดออกในชุมชนวัดเหนือและชุมชนวัดบึงพลาญชัย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก, ไข้ซิก้า, ไข้ปวดข้อยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ซึ่งก็คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บปิดฝาน้ำ และ มาตรการ 5 ส. อันได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย โดยมี อสม.ในเขตเทศบาลลงพื้นที่สำรวจทุกครัวเรือนอย่างต่อเนื่องทุก 7 วัน

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 93 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content