การประชุมเตรียมความพร้อมการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

วันที่ 21 มิ.ย. 59 เวลา 10.00 น. นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

การอบรมเชิงวิชาการตามโครงการพัฒนาและยกระดับตลาดสดน่าซื้อ ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในฐานะประธานเปิดการอบรมเชิงวิชาการตามโครงการพัฒนาและยกระดับตลาดสดน่าซื้อ ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ยังได้มีการบรรยายให้หัวข้อเรื่อง "สุขวิทยาส่วนบุคคลผู้สัมผัสอาหารและสุขาภิบาลตลาดสดน่าซื้อ" "นายวีรพล ศรีทอง" นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นวิทยาการในการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

การประชุมการจัดเตรียมงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา 101 ประจำปี 2559

วันที่ 20 มิ.ย. 59 เวลา 14.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมการจัดเตรียมงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา 101 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

การประชุมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA): (สถ-อปท)ประจำปี 2559

วันที่ 20 มิ.ย. เวลา 10.15 ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA): (สถ-อปท)ประจำปี 2559 

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 72 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content