ร้องเรียนพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Post Reply
วิทยา
Posts: 3
Joined: 17 May 2018, 10:36

ร้องเรียนพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Post by วิทยา » 17 May 2018, 11:56

ข้าพเจ้านาย วิทยา ปัจชะ บ้านเลขที่ ๔๘ หมู่ ๑๑ ต.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ปัจจุบันย้ายมาอยู่ที่เลขที่ ๘๘ หมู่ ๓ ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี ขอร้องเรียน นางเบญจวรรณ เพ็งวิภาศ พนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดังนี้
๑.เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางเบญจวรรณ เพ็งวิภาศ ได้มาทำการหลอกหลวงข้าพเจ้า และ นางยุพา คำสวนจิก ว่าเป็นผู้ดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์จนทำให้ข้าพเจ้า และ นางยุพา คำสวนจิก หลงเชื่อ และจ่ายเงินค่าสมัครสมาชิกครั้งแรกเป็นเงินจำนวน ๑,๗๐๐ บาท และชำระเงินออมสัจจะเรื่อยมาเมื่อรวมกับเงินค่าสมัครสมาชิกครั้งแรกแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐ บาท ต่อมาข้าพเจ้าได้ตรวจสอบพบว่า นางเบญจวรรณ เพ็งวิภาศ ดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์โดยมิได้จดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือขึ้นทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งเป็นความผิดตาม มาตรา ๖๑ แห่ง พรบ.ดังกล่าว และมีโทษต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ข้าพเจ้าจึงขอเงินที่ชำระทั้งหมดคืน แต่
นางเบญจวรรณ เพ็งวิภาศ ได้บ่ายเบี่ยงมาโดยตลอดและไม่คืนเงินจนถึงปัจจุบันนี้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
๒.นอกจากข้าพเจ้าและนางยุพา คำสวนจิก แล้วยังมีประชาชนที่ถูก นางเบญจวรรณ เพ็งวิภาศ หลอกลวงนับสิบคน ซึ่งเท่าที่ข้าพเจ้าทราบส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตบ้านเหล่าเรือ ต.รอบเมือง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งมีรายชื่อตามเอกสารที่ข้าพเจ้าแนบมาด้วยนี้
๓.ข้าพเจ้าขอให้นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดทำการสอบสวนเรื่องนี้ในทันที และพิจารณาดำเนินการให้ นางเบญจวรรณ เพ็งวิภาศ คืนเงินทั้งหมดให้แก่ข้าพเจ้าและผู้เสียหายตามรายชื่อทั้งหมด ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ข้าพเจ้าได้นำเข้าข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนี้ หาก นางเบญจวรรณ เพ็งวิภาศ ยินยอมคืนเงินทั้งหมดภายในกำหนด ข้าพเจ้าและผู้เสียหายทั้งหมดจะถอนคำร้องเรียนนี้ และไม่ดำเนินคดีใดๆ แต่หากนางเบญจวรรณ เพ็งวิภาศ ไม่คืนเงินตามกำหนด ข้าพเจ้าและผู้เสียหายทั้งหมดจะร้องเรียนไปยัง คสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดดำเนินการทางวินัยร้ายแรง ตามเงื่อนที่กำหนดไว้ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว๑๘๗๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ และจะดำเนินคดีอาญา นางเบญจวรรณ เพ็งวิภาศ เพื่อให้ได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายต่อไป
๔.ข้าพเจ้าได้แนบไฟล์พยานเอกสารมาด้วยทั้งหมด ๑๔ ไฟล์ หากเอกสารใดไม่สามารถแสดงได้โปรดติดต่อข้าพเจ้าที่หมายเลขโทรศัพท์ 064-3296181 Line ID : superoof2524
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
Attachments
71785.jpg
71785.jpg (115.88 KiB) Viewed 1251 times
71784.jpg
71784.jpg (140.53 KiB) Viewed 1251 times
71783.jpg
71783.jpg (145.53 KiB) Viewed 1251 times
71782_0.jpg
71782_0.jpg (142.19 KiB) Viewed 1251 times
71782.jpg
71782.jpg (158.85 KiB) Viewed 1251 times
71781.jpg
71781.jpg (149.43 KiB) Viewed 1251 times
71780.jpg
71780.jpg (153.59 KiB) Viewed 1251 times
71028.jpg
71028.jpg (139.75 KiB) Viewed 1251 times
71027.jpg
71027.jpg (133.18 KiB) Viewed 1251 times
71029.jpg
71029.jpg (128.25 KiB) Viewed 1251 times

วิทยา
Posts: 3
Joined: 17 May 2018, 10:36

Re: ร้องเรียนพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Post by วิทยา » 17 May 2018, 12:24

หลักฐานรายชื่อผู้ทำการแทนวิสาหกิจชุชมชนฯตามลิงค์นี้ http://smce.doae.go.th/ProductCategory/ ... 5010110017
Attachments
82558.jpg
82558.jpg (107.67 KiB) Viewed 1248 times
71190_0.jpg
71190_0.jpg (129.85 KiB) Viewed 1248 times
71190.jpg
71190.jpg (129.85 KiB) Viewed 1248 times

muni101
Site Admin
Posts: 82
Joined: 15 Jul 2014, 10:46

Re: ร้องเรียนพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Post by muni101 » 17 May 2018, 13:42

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

วิทยา
Posts: 3
Joined: 17 May 2018, 10:36

Re: ร้องเรียนพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Post by วิทยา » 31 May 2018, 17:04

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
ตามที่เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ข้าพเจ้า นายวิทยา ปัจชะ ได้ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นางเบญจวรรณ เพ็งวิภาศ พนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นั้น
ข้าพเจ้าขอเรียนว่า การร้องเรียนดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญในหลายประการ และจากการที่ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้วก็พบว่า นางเบญจวรรณ เพ็งวิภาศ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการทั้งหมดตามที่ข้าพเจ้าได้ร้องเรียนแต่ประการใด ข้าพเจ้าจึงขอถอนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด และกราบขออภัย นางเบญจวรรณ เพ็งวิภาศ และผู้ที่เกี่ยวข้องมา ณ ที่นี้ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นายวิทยา ปัจชะ

Post Reply