ท่อระบายน้ำอุดตัน

Post a reply

Confirmation code
Enter the code exactly as it appears. All letters are case insensitive.

BBCode is ON
[img] is ON
[url] is ON
Smilies are OFF

Topic review
   

Expand view Topic review: ท่อระบายน้ำอุดตัน

Re: ท่อระบายน้ำอุดตัน

by muni101 » 06 Nov 2023, 07:51

ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะ ตามช่องทางต่อไปนี้
1.โทร.043511222 ต่อ 123 (ในวันและเวลาราชการ)
2.โทร.043512199 หรือ 1132 (ตลอด 24 ชม.)
3.หนังสือ หรือตนเอง ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
4.เว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th
5.กระดานสนทนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th/forum
6.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ muni101@roietmunicipal.go.th
7.แฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.facebook.com/prmuni101

ท่อระบายน้ำอุดตัน

by วชิรศักดิ์ » 03 Nov 2023, 22:30

ท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณบ้านหนองหญ้าม้าก่อนถึงปั้ม ปตท. ได้โปรดช่วยออกมาแก้ไขให้ด้วยครับ ตอนนี้น้ำเสียล้นออกมาไหลอาบตามถนนแล้วครับ โทร 081-8720371

Top