เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอเชิญผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือการมอบอำนาจ ณ ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา 2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ / ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ พร้อมสำเนา **หลักเกณฑ์การลงทะเบียน อยู่ในเอกสารแนบ**

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ในกิจกรรมการคัดแยกขยะในวันเด็กแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการรณรงค์ในกิจกรรมการคัดแยกขยะในวันเด็กแห่งชาติ ตามโครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2561 โดยมีครูผู้รับผิดชอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และนักเรียนแกนนำ จากโรงเรียนเทศบาลวัดสะทอง, โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร, โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า, โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน และโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 (8 ม.ค. 61)

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 และรับคำอวยพรจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27, พล.ต.ต.สมชาย นุ่มโต ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด, นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด, พันตำรวจตรีพรรษวุฒ สุวานิช อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายศิรวรรธน์ คูตระกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัยในวันที่ 8 ม.ค. 61 ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนมกราคม 2561

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนบริหารงาน, คณะกรรมการชุมชน, อมส. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย คุณแม่เจรียง ชาชิโย อายุ 95 ปี ณ บ้านเลขที่ 143-145 ถ.ผดุงพานิช ต.ในเมือง (ชุมชนวัดเหนือ) และคุณแม่จำรัส วีระปัญญา อายุ 91 ปี ณ บ้านเลขที่ 15 หมู่ 9 ต.รอบเมือง (ชุมชนหนองแคน) ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนมกราคม 2561

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 47 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content