เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ผศ.(พิเศษ) ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยก่อนระเบียบวาระการประชุมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตร ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกมีดังนี้ ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ได้แก่ นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และประเภททั่วไป ได้แก่ นางจิราพร เผ่ามงคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรตลาดหนองแคน ในกิจกรรมทำบุญตลาดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ ตลาดหนองแคน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนการบริหารงาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมทำบุญตลาดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และส่งเสริมความสามัคคีของผู้ประกอบการค้า ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงานสืบต่อไป โดยมีพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและรับพรอย่างเนืองแน่น

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมบันทึกภาพเพื่อจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ งาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณลานหน้าพระพุทธโคดม ภายในเกาะกลางบึงพลาญชัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี ร่วมบันทึกภาพเพื่อจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ งาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2561 ประกอบไปด้วยขบวนแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน และพิธีแห่ข้าวพันก้อน ซึ่งในปีนี้การจัดงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2561 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดลงนามบันทึกข้อตกลงทางการศึกษากับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์, ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกฯ และคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผศ.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร,ผศ.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน ผอ.ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและคณาจารย์ร่วมเป็นพยานในการบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ก่อนพิธีลงนามผู้บริหารทั้งสองฝ่ายได้แถลงถึงวัตถุประสงค์ของความร่วมมือทางการศึกษา ว่าเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ให้คลอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ทางมหาวิทยลัยมีบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านสื่อนวัตกรรมเรามุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนต่อยอดพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา,เปิดคลินิกการวิจัย,การวัดผล,การประกันคุณภาพ,การนิเทศการศึกษาถือเป็นการจัดการศึกษาให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคข้อมูลข่าวสารโดยใช้ ICT เป็นฐานในเชิงบูรณาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในเรื่องการบริการวิชาการแก่สังคม สู่เป้าหมายเดียวกันคือ “คุณภาพ”

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 46 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content