การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า ประจำปี 2560 “หนองหญ้าม้าเกมส์ ครั้งที่ 11”

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า ประจำปี 2560 “หนองหญ้าม้าเกมส์ ครั้งที่ 11” พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา, คณะกรรมการสถานศึกษา, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาล โดยในการจัดการแข่งขันได้แบ่งนักกีฬา ออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีแดง สีเขียว สีชมพู และสีเหลือง โดยใช้กีฬาในการแข่งขันเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา ทั้งนี้มีผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

การประชุมใหญ่ประจำปี 2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ของศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณ

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ เป็นประธานในการประชุมใหญ่ประจำปี 2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ของศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน และองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น กาลนี้ ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร และภาคประชาชน เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การร่วมมืออย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ประจำปี 2560 “เวฬุวันเกมส์ ครั้งที่ 10”

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ประจำปี 2560 “เวฬุวันเกมส์ ครั้งที่ 10” พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา, คณะกรรมการสถานศึกษา, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาล โดยในการจัดการแข่งขันได้แบ่งนักกีฬา ออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีแดง สีฟ้า สีชมพู และสีเหลือง โดยใช้กีฬาในการแข่งขัน อาทิ ฟุตซอล และกีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ สมบูรณ์แข็งแรง กล้าแสดงออกทางด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลยาเสพติด ทั้งนี้มีผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความจงรักภักดี ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 36 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content