เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดการอบรมวิชาการต่อเนื่อง นิเทศงานอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนกันยายน 2559

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เปิดการอบรมวิชาการต่อเนื่อง นิเทศงานอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด "ในโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน สร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2559" ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

งานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ของผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานจ้างตามภาระกิจ ประจำปี 2559

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 18.00 น นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลฯ พนักงานครู ร่วมแสดงมุทิตาจิตในงานวันเกษียณอายุราชการ ของผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานจ้างตามภาระกิจ ที่ปฎิบัติงานราชการมาจนครบกำหนด โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ นายสมศักดิ์ นิลผาย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า, นางสุมาลี สานุจิตร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ, นายไพรินทร์ สินธุไพร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ, นายบุญยัง ถินคำเชิด ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม, นางทัศนีย์ แสวงเจริญ, นางอรพิรธ์ ทุมภา, นางอรชร อุปทา, นางพรรณี รุ่งวิสัย, นางจัทราพร สิทธิสาร, นางณิชามล พรพระ, นางสมศรี ถินคำเชิด, นางเพ็ชรอร อ่อนประทุม, นายอวยชัย พั่วพันศรี, นางเพ็ญจิต สมยาภักดี, นางสุมาลี มาศเกษม, นายสุบิน จันทร์สม และนายอนนท์ ชาติวงศ์ ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมและผลิตรายการ "ไทยสนุก" ทางช่อง Thai PBS

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 17.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมและผลิตรายการ "ไทยสนุก" ทางช่อง Thai PBS เพื่อออกอากาศในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนตุลาคม 2559 ณ บริเวณบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด

พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก แก่ผู้บริจาคทุนทรัพย์ก่อสร้างศาลาพุทธานุสรณ์ วัดบูรพาภิราม

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 14.00น. ณ วัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง) นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เข้ารับใบอนุโมทนาบัตรจากนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ประธานในพิธี) และเข้ารับที่ระลึกจากพระสุขุมวาทเวที เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม ในโอกาสนี้ยังทำหน้าที่ผู้แทนภาคประชาชน ในการกล่าวรายงานความเป็นมา และผลการดำเนินการก่อสร้างศาลาพุทธานุสรณ์ โดยมีผู้ที่บริจาคทรัพย์เข้าร่วมพิธีรับอนุโมทนาบัตรในครั้งนี้ทั้งสิ้น 77 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 11,967,101 บาท

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดโครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ ณ ชุมชนท่านคร

วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมหน่วยสาธารณสุข "โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์" ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ คุ้มแสนสุข (ชุมชนท่านคร)

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการศึกษาเพี่อวางระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกลฯ

วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการศึกษาเพี่อวางระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกลพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและพัฒนาระบบควบคุมดูแลนำร่อง (Smart City) โดยนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ประธานในพิธี พบปะกับประชาชนเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการทำงานในเรื่องของวางระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายสงสัญญาณภาพระยะไกลพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และพัฒนาระบบควบคุมดูแลนำร่อง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและผลการตัดสินใจของภาคประชาชนว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการติดตั้งกล้องในระบบดังกล่าว ซึ่งใช้งบประมาณในการจัดทำและวางระบบทั้งสิ้น 9,860,367 บาท โดยมีกล้องทั้งหมดจำนวน 39 ตัว และเชื่อมโยงกล้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งถือเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความปลอดภัย พร้อมกันนี้ สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ดและธนาคารกรุงไทย ร่วมประชาสัมพันธ์ กฎหมาย พรบ. การออมแห่งชาติ 2554 ที่เปิดโอกาสพิเศษเรื่องการออมเงินของผู้ที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ซึ่ง ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน เป็นตัวแทนผู้ให้บริการ ในการรับสมัครจนถึงวันที่ 25 กันยายนนี้ ในโครงการการออมสุขใจ มีเงินใช้ยามชรา กับ กอช.

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายพิเชฐ สุขเพสน์ ในฐานะประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ตามระเบียบวาระว่าด้วยการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (ประชุมเมื่อ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา) มีญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และญัตติขอรับความเห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุน โดยผลการประชุมปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ และคณะผู้บริหารเสนอในที่ประชุมสภาฯ ทุกญัตติ

กองคลังเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดการประมูลให้เช่าแท่นจำหน่ายสินค้าตลาดสดสระทอง (หลังที่ 2 ประมูลใหม่)

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 09.00น. กองคลังเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดการประมูลให้เช่าแท่นจำหน่ายสินค้าตลาดสดสระทอง(หลังที่ 2 ประมูลใหม่) ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทดลองเปิดน้ำพุดนตรีเต็มรูปแบบพร้อมระบบแสง สี เสียง ก่อนการส่งมอบงานให้พี่น้องประชาชนได้รับชม

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 18.15 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล, นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วย ดร.นุชากร มาศฉมาดล, นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด,หัวหน้าส่วนการบริหารงาน,ทีมงานเจ้าหน้าที่กองช่าง และกองวิชาการและแผนงาน เพื่อชมการทดลองเปิดน้ำพุดนตรีเต็มรูปแบบพร้อมระบบแสง สี เสียง ก่อนการส่งมอบงานให้พี่น้องประชาชนได้รับชม ณ บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดการอบรมนักเรียนและครูแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน ใน "โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ" ประจำปี 2559

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียนและครูแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน"โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสาเกตนคร

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 35 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ข่าวบรรจุ/สมัครงาน

Syndicate

Syndicate content
<
ปิด
Click