การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม และประกันภัยเพื่อให้พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม และประกันภัยเพื่อให้พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีความรู้ที่ถูกต้องในการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านประกันสังคมและประกันภัย พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดย คุณพานทิพย์ บุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และคุณนนทพัทธ์ โคตรคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

การฝึกอบรม "โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน"

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน" ณ ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดการประมูลให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในตลาดทุ่งเจริญ (หมายเลข D105) และโต้รุ่ง (หมายเลข 9-10)

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเสนาเริ่มคิด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดการประมูลให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในตลาดทุ่งเจริญ (หมายเลข D105) และโต้รุ่ง (หมายเลข 9-10) โดยมีนางทิมาพร จันทรถง ผู้อำนวยการกองคลัง นางกิติพร ตราตรี หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน(ประธานการเปิดซอง) นางสาวจิราภรณ์ ชินอ่อนหัวหน้าฝ่ายจัดกาประโยชน์ (ประธานในการรับซอง) นางสาวทิวาวัลย์ ภูแซมแสง หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นกรรมการในการเปิดซองในครั้งนี้ สิ้นสุดการประมูลในเวลา 11.00 น. เคาะราคาที่ หมายเลข 9 เสนอราคาสูงสุด คือ นางภัทรวรรณ ปัญจะทันดอน 221,110 บาท จากผู้เสนอราคา 4 ราย, หมายเลข 10 น.ส.แวว ประสานสอน 45,000 บาท ผู้เสนอราคา1ราย และหมายเลข D105 นางสาวเกษร ศรีโยธี 511,199 บาท จากผู้เสนอราคา 6 ราย ภายหลังจากนี้ 7 วันเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจะดำเนินการทำสัญญาต่อไป

เทศบาลอำนาจเจริญศึกษาดูงาน "โครงการเข้าค่ายอบรม เยาวชนพ้นภัยยาเสพติด" ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม2559 เวลา 10.00 น. นายประสงค์ โพธิ์เนียม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลอำนาจเจริญ "โครงการเข้าค่ายอบรม เยาวชนพ้นภัยยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

การประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2559)

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายนุชากร มาศมาดล รองนายกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ภายใต้ชื่อ "101 เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2559) เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานทั้งในด้านของที่พักนักกีฬา สนามการแข่งขัน การประมวลผล พิธีเปิดและปิดการแข่งขัน งานเลี้ยงรับรอง มาสคอต (Miascot) รูปกระรอก รวมไปถึงวางแผนเพื่อหาแนวทางด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีความพร้อมก่อนการแข่งขันที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10-20 ธันวาคม 2559 นี้ โดยมี นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้ากอง/ฝ่าย/งาน/พนักงาน-ครู สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมม่วงขาว โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

การอบรมวิชาการต่อเนื่องนิเทศงานอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการอบรมวิชาการต่อเนื่องนิเทศงานอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/1 ประจำปี พ.ศ.2559

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/1 ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00น ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 โดยมี นายพิเชฐ สุขเพสน์ ในฐานะประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ตามระเบียบวาระว่าด้วยการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 (ประชุมเมื่อ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา), ญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่, ญัตติขออนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ญัตติขออนุญาตกู้เงินทุนส่วนเสริมเพื่อก่อสร้างถนน, ขอความเห็นชอบการเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด การเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา มีดังนี้ 1. นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 2. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 3. ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีศึกษา 4. นายประสิทธิ์ ธนานันต์ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด และเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม โดยที่ประชุมได้เสนอชื่อ นายกิตติ โฆษิตจิรนันท์ ผลการประชุมปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ และคณะผู้บริหารเสนอในที่ประชุมสภาฯ ทุกญัตติ

งานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา ๑๐๑ ประจำปี 2559

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริการส่วนจังหวัดร้อย และพี่น้องประชาชนจัดงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษาร้อยเอ็ด ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ได้จัดนิทรรศการ สาธิตการแกะสลักเทียน และการประกวดซุ้มหล่อเทียนพรรษา นอกจากนี้ยังมีการประกวดต้นเทียน-ขบวนแห่เทียนที่สวยงานตระการตา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่าเพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญและประพฤติตนเป็นพุทธมามะกะอันเป็นคุณธรรมที่พึงปรารถนาของสังคม ซึ่งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯได้เล็งเห็นความสำคัญร่วมกิจกรรมหล่อเทียนโบราณกับพี่น้องประชาชนถือเป็นมนต์เสน่ห์ร้อยเอ็ด เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ผลการประกวดขบวนแห่เทียน ลำดับที่ 1.วัดคุ้มวนาราม 2.วัดบูรพาภิราม 3.วัดบึงพระลานชัย, ผลการประกวดซุ้มหล่อเทียนพรรษา ลำดับที่ 1.วัดราษฎรอุทิศ 2.วัดศรีทองไพบูลย์ 3.วัดบึงพระลานชัย และผลการประกวดประดับตกแต่งต้นเทียน ลำดับที่ 1.วัดเหนือ 2.วัดสว่างอารมย์ 3.วัดราษฎรอุทิศ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีเข้าพรรษา พร้อมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.00น.นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ร่วมพิธีในงานวันอาสาฬหบูชา ที่วัดบึงพลานชัยและตรวจความพร้อมของสถานที่ กับดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายฯ.

การประชุมเพื่อสรุปผลตรวจประเมินฯ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเพื่อสรุปผลตรวจประเมินฯ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์นมให้ได้ตามมาตรฐานการจัดการ การเก็บรักษา ตามระบบ Cold Chain และความปลอดภัยนมโรงเรียนเพื่อให้เยาวชนได้บริโภคนมที่มีความปลอดภัย ได้ประโยชน์และคุณค่า ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 22 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content
<
ปิด
Click