เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประชุมพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมรองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ทั้ง 3 ท่าน นั่งเป็นประธานในการพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2557 ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/ ฝ่าย/ งานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ทั้งนี้เพื่อพิจารณางบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการบริการประชาชน ในเขตเทศบาล โดยจะจัดสรรและพิจารณาในเรื่องที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรก

กองช่างออกตรวจงานถนนลำห้วยเหนือช่วงที่ 2

เมื่อวันที่ 2๘ กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดภายใต้การนำทีม ของผู้บริหารแนวคิดใหม่ ทำงานเชิงรุกใส่ใจประชาชน นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ออกตรวจความคืบหน้าการก่อสร้าง ถนนลำห้วยเหนือ ช่วงที่ ๒ อย่างเข้มแข็ง และตรวจงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ที่ถนนเพลินจิต ซอย ๔ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาโดยสะดวกและปลอดภัย

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวชออกปฏิบัติการเชิงรุก เน้นให้ บริการแบบผสมผสานสนองนโยบายรัฐ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00น. ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดการอบรมเชิงวิชาการและนิเทศงาน อาสาสมัครสาธารณสุข ภายในเขตเทศบาล โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 300 คนเข้ารับฟังการอบรม ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ทำโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนให้กับ อสม.

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดโครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ ชุมชนหนองหญ้าม้า เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวชออกปฏิบัติการเชิงรุก เน้นให้ บริการแบบผสมผสานสนองนโยบายรัฐบาลยกทีมออกพื้นที่ภายใต้ชื่อ “สาธารณสุขสัมพันธ์” ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00-17.00 ณ บริเวณชุมชนบ้านหนองหญ้าม้าเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่วัดบ้านหนองหญ้าม้าเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการจากรัฐได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ได้ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ครอบครัวและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากรสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กับองค์กรชุมชนให้แนบแน่นยิ่งขึ้น นายฉัตรชัย นวลเพ็

ประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น.

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขตเทศบาลประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ ศสมช. โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ประธานการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมีพี่น้อง อสม.

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง

ลิงค์น่าสนใจ


ดู TV Online
ฟังเพลง Online
ศูนย์รวมเทคโนโลยี

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Who's online

There are currently 0 users and 107 guests online.

Syndicate

Syndicate content