Feed aggregator

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2561

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานของพนักงานในรอบเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ก่อนระเบียบวาระการประชุม รับโอนย้าย พนักงานครูเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 5 ราย

read more

**ขยายเวลา** เปิดรับสมัครวงดนตรีการประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 6"

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยสำนักการศึกษาจัดการประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 6" โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 7- 8 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ณ เวทีกลางแจ้งลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนคริทร์ร้อยเอ็ด โดยแบ่งการประกวด 2 รุ่น ดังนี้ 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ เงินสด 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 2. ระดับอายุไม่เกิน 20 ปี (อายุระหว่าง 16 - 20 ปี) รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล (สำหรับวงดนตรีที่ไม่ได้รับรางวัลที่ 1-3 จะได้รับรางวัลสมนาคุณ วงละ 1,000 บาท) โหลดใบสมัครได้ที่นี่ https://goo.gl/ZRNLKy หมายเหตุ การสมัคร ส่ง CD ที่เป็น DEMO ต้องส่งมาทั้งหมด 2 เพลง เพลงช้า 1 เพลง เพลงเร็ว 1 เพลง ซึ่ง คณะกรรมการจะคัดเลือกจาก DEMO ให้เหลือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 12 วง และระดับอายุไม่เกิน 20 ปี จำนวน 12 วง และ จะประกาศรายชื่อวงที่ผ่านการคัดเลือกทาง เฟซบุ๊คเพจสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และเฟซบุ๊คเพจพลาญชัยมิวสิคเฟสติวัล เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ สำนักการศึกษา (ชั้น 2) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โทร.043-511222 ต่อ 132 ในวันเวลาราชการ *

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กำหนดเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2561

ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สามารถติดต่อขอยื่นแบบฯ
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2561
- ภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท5) ภายในเดือน มกราคม 2561
- ภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือน มีนาคม 2561
“ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง”

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอเชิญผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือการมอบอำนาจ ณ ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา 2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ / ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ พร้อมสำเนา **หลักเกณฑ์การลงทะเบียน อยู่ในเอกสารแนบ**

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ในกิจกรรมการคัดแยกขยะในวันเด็กแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการรณรงค์ในกิจกรรมการคัดแยกขยะในวันเด็กแห่งชาติ ตามโครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2561 โดยมีครูผู้รับผิดชอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และนักเรียนแกนนำ จากโรงเรียนเทศบาลวัดสะทอง, โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร, โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า, โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน และโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 (8 ม.ค. 61)

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 และรับคำอวยพรจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27, พล.ต.ต.สมชาย นุ่มโต ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด, นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด, พันตำรวจตรีพรรษวุฒ สุวานิช อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายศิรวรรธน์ คูตระกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัยในวันที่ 8 ม.ค. 61 ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนมกราคม 2561

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนบริหารงาน, คณะกรรมการชุมชน, อมส. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย คุณแม่เจรียง ชาชิโย อายุ 95 ปี ณ บ้านเลขที่ 143-145 ถ.ผดุงพานิช ต.ในเมือง (ชุมชนวัดเหนือ) และคุณแม่จำรัส วีระปัญญา อายุ 91 ปี ณ บ้านเลขที่ 15 หมู่ 9 ต.รอบเมือง (ชุมชนหนองแคน) ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนมกราคม 2561

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

วันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 06.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดยนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัยในวันที่ 5 ม.ค. 61 ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนมกราคม 2561

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนบริหารงาน, คณะกรรมการชุมชน, อมส. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย คุณแม่วันทา ตะติยะก้านตง อายุ 92 ปี ณ บ้านเลขที่ 340 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง (ชุมชนวัดเวฬุวัน), คุณแม่แจ้ง บุตรทอง อายุ 92 ปี ณ บ้านเลขที่ 271 หมู่ 3 ต.รอบเมือง (ชุมชนมั่นคงพัฒนา) และคุณพ่อณรงค์ อาจเดช 93 ปี ณ บ้านเลขที่ 14/1 ซอย 4 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง (ชุมชนจันทร์เกษม) ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนมกราคม 2561

read more

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2561

วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ สำนักงานเทศบาลเมือง นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหารร่วมอวยพรเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2561 โดยมี นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนมอบกระเช้าผลไม้ ทั้งนี้ นายกฯ ยังได้มอบเหรียญที่ระลึกให้แก่ หัวหน้าส่วนบริหารงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลทุกคนอีกด้วย

read more

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 64 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content