เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประชุมพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมรองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ทั้ง 3 ท่าน นั่งเป็นประธานในการพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2557 ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/ ฝ่าย/ งานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ทั้งนี้เพื่อพิจารณางบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการบริการประชาชน ในเขตเทศบาล โดยจะจัดสรรและพิจารณาในเรื่องที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรก

กองช่างออกตรวจงานถนนลำห้วยเหนือช่วงที่ 2

เมื่อวันที่ 2๘ กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดภายใต้การนำทีม ของผู้บริหารแนวคิดใหม่ ทำงานเชิงรุกใส่ใจประชาชน นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ออกตรวจความคืบหน้าการก่อสร้าง ถนนลำห้วยเหนือ ช่วงที่ ๒ อย่างเข้มแข็ง และตรวจงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ที่ถนนเพลินจิต ซอย ๔ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาโดยสะดวกและปลอดภัย

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวชออกปฏิบัติการเชิงรุก เน้นให้ บริการแบบผสมผสานสนองนโยบายรัฐ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00น. ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดการอบรมเชิงวิชาการและนิเทศงาน อาสาสมัครสาธารณสุข ภายในเขตเทศบาล โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 300 คนเข้ารับฟังการอบรม ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ทำโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนให้กับ อสม.

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดโครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ ชุมชนหนองหญ้าม้า เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวชออกปฏิบัติการเชิงรุก เน้นให้ บริการแบบผสมผสานสนองนโยบายรัฐบาลยกทีมออกพื้นที่ภายใต้ชื่อ “สาธารณสุขสัมพันธ์” ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00-17.00 ณ บริเวณชุมชนบ้านหนองหญ้าม้าเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่วัดบ้านหนองหญ้าม้าเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการจากรัฐได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ได้ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ครอบครัวและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากรสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กับองค์กรชุมชนให้แนบแน่นยิ่งขึ้น นายฉัตรชัย นวลเพ็

ประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น.

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขตเทศบาลประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ ศสมช. โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ประธานการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมีพี่น้อง อสม.

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวะศึกษาร้อยเอ็ด นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี เมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัยในโครงการสวัสดี ประชากรอาวุโส ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่ 12 กรกฎาคม คุณยายอ่อนศรี จันทร์สุด อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 23 ซอย1 ถนนราชการดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชน บขส.

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวะศึกษาร้อยเอ็ด นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กอง/ฝ่าย/งาน สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมในการจัดพิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยให้มีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมกล่าวคำถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมกับข้าราชการทุกหมู่เหล่า ในจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

เมื่อเวลา 08.30 น.ของวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ที่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้กว่า 300 คน กิจกรรมดังกล่าว เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมอย่างนี้เป็นประจำทุกเดือน ในวันพุธที่ 2 ของ ทุกเดือน ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้จัดหาวิทยา

คณะกรรมการที่ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3สำนักงานเทศบาล-เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดรับการตรวจประเมินมาตรฐานการปฎิบัติราชการและนิเทศ องค์กร-ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 โดยคณะกรรมการที่ตรวจประเมินมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้เพื่อรักษามาตรฐานการปฎิบัติราชการให้ดียิ่งขึ้น

มอบเงินช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.30 น. ที่ชุมชนบ้านหนองหญ้าม้าเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นราษฎรที่เดือดร้อนประสบปัญหาอัคคีภัย รายนางสาวธนพร บุตรทอง อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 449/198 บ้านหนองหญ้าม้า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เหตุเกิดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 02.41 น.

ตรวจโครงการก่อสร้างถนนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 น. นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และคณะลงพื้นที่การก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 3 จุด ประกอบด้วย ถนนทางเข้าค่าย ร 16 พัน 1 ค่ายประเสริฐสงคราม บริเวณ 3 แยก จส.3 บริเวณด้านหลังการก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลนการก่อสร้างและเป็นการใช้งบประมาณ จากภาษีประชาชนอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมอย่างแท้จริง

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง

ลิงค์น่าสนใจ


ดู TV Online
ฟังเพลง Online
ศูนย์รวมเทคโนโลยี

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Who's online

There are currently 0 users and 56 guests online.

Syndicate

Syndicate content