รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติอาสาสมัคร ผู้เสียสละเนื่องในวัน อปพร.

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด(แทน นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด) เป็นประธานการจัดงานวันอปพร.เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด ประจำปี 2557 มีสมาชิก อปพร. ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 100 คน เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ตระหนักถึงความสำคัญของสมาชิก อปพร.

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวันสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทั้ง8 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2556 และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย จำนวน 363 คน โดยมีวัตถุประสงค์1. เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 2.

รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างตลิ่ง

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2557 เวลา10.45น.นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ก่อสร้างประตูน้ำด้านหลังวัดบูรพาภิราม (ปากกะโถน) และสระสิม ในเขตเทศบาลฯ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งท้ายฝายคลองรอบเมือง และทางระบายน้ำ ถือเป็นการลงพื้นที่ดูแลงบประมาณของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากที่สุด มุ่งหวังให้ทุกเม็ดเงินภาษีโปร่งใสชัดเจน เป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้ทุกประการ สร้างความภูมิใจให้กับพี่น้องประชาชนที่เสียภาษีให้ภาคร

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน สันนิบาตเทศบาลภาค/จังหวัด

เมื่อวันที่ 28มกราคม 2557 เวลา 09.30น.ที่ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ในนามเจ้าภาพสถานที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสันนิบาตเทศบาลภาค/จังหวัด ประจำปี 2557 กล่าวต้อนรับนายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัด พร้อมแนะนำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดคณะผู้บริหาร ทั้งฝ่ายบังคับบัญชาและฝ่ายปฏิบัติ ก่อนเข้าสู่บรรยากาศของการประชุม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดนิเทศงาน อสม.ประจำเดือน มกราคม 2557

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดการอบรมเชิงวิชาการและนิเทศงาน อสม.ภายในเขตเทศบาล โดยมีพี่น้อง อสม.กว่า 250 คนเข้ารับฟังการอบรม

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับนางสาวไทยเยือน จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 30มกราคม 2557 เวลา10.00น.นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นำผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด (ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์) เลขานุการ-นายกฯ ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ น้องจีน่า อัจฉราภรณ์ กนกนทีสวัสดิ์ นางสาวไทยปี 2556 และนางสาวอรวิภา กนกนทีสวัสดิ์ หรือ "โจอี้" นางสาวไทยประจำปี 2552 และคณะ ก่อนนำกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจ้าจังหวัดร้อยเอ็ด และวัดบูรพาภิรามพระอารามหลวง นักเรียน น้องๆนักศึกษา ประชาชนที่ทราบเรื่องให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น จากนั้นมุ่งหน้าสู่กู่กาสิงห์ เกษตร

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.57 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน “ปร

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 เวลา07.09น. ที่ตลาดหนองแคน ตลาดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีการจัดกิจกรรมทำบุญตลาด และถือโอกาสฉลองเทศกาลปีใหม่ ไทย- จีน โดยมีพี่น้อง ประชาชนชาวคุ้ม ตลาดหนองแคน คณะผู้บริหารเทศบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในฐานะผู้ประสานงานฯและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้กว่า 300คน

สุขสันต์วันตรุษจีน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 2557

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 เวลา09.30น.

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดออกให้บริการคุมกำเนิด สุนัขและแมว

เมื่อวันที่ 24มกราคม 2557 เวลา.10.00น. ที่ชุมชนศิริมงคลในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายฉัตรชัย นวลเพ็ญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ในการร่วมมือกันทำโครงการลดปริมาณสุนัข และ แมว ในเขตเทศบาล โดยออกให้บริการทำหมัน สุนัข แมวในวันนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนในพื้นที่ให้ความสำคัญกับโครงการดัง กล่าว นำสุนัข แมวมาใช้บริการกว่า 50ตัว

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2557

วันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา09.00น.ที่ลานกีฬาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2557 โดยมีผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 500 คน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ในเขตเทศบาลประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 09.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัยในโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่ 30 มกราคม 2464 คือ

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 21มกราคม 2557 เวลา10.00น.ที่ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ประธานการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดนิเทศงาน อสม.ประจำเดือน กรกฎาคม 2556

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.30น. ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดการอบรมเชิงวิชาการและนิเทศงาน อสม.ภายในเขตเทศบาล โดยมีพี่น้อง อสม.กว่า 350 คนเข้ารับฟังการอบรม

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2555


เมื่อเวลา 08.00 น.ของวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ที่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีกิจกรรม วันผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2555 มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้กว่า 250 คน กิจกรรมดังกล่าว เทศบาล เมืองร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมอย่างนี้เป็นประจำทุกเดือนในวันพุทธที่ 2 ของทุกเดือน

นายกบรรจง ฯ ร่วมพบปะพี่น้องประชาชน ในการทำประชาพิจารณ์ โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพบปะ พูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มีส่วนได้เสียกับโครงการการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ง2 ในการประชุม การทำประชาพิจารณ์ การดำเนินการก่อสร้างถนนผังเมืองสาย ง2 (ถนนสาย จ1 เดิม) ช่วงแรกระยะทาง 3.810 กิโลเมตร กิจกรรมดังกล่าว มีพี่น้องประชาชน ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน

ข่าวบรรจุ/สมัครงาน

Syndicate content

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง

ลิงค์น่าสนใจ


ดู TV Online
ฟังเพลง Online
ศูนย์รวมเทคโนโลยี

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 28 guests online.

Syndicate

Syndicate content